Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • ก.ล.ต.แบนผู้แนะนำการลงทุน “กรุงไทย” ลอบขายหน่วยลงทุนลูกค้า สูญ 3.5 ล้านบาท

ก.ล.ต.แบนผู้แนะนำการลงทุน “กรุงไทย” ลอบขายหน่วยลงทุนลูกค้า สูญ 3.5 ล้านบาท

ฟันแก๊งปั่นหุ้น 5 บริษัท ปรับ 24.4 ล้านบาท ห้ามซื้อขาย-นั่งบริหาร คำพูดจาก เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

ฟัน 5 ผู้บริหาร DCON ใช้ข้อมูลภายใน ชิงขายหุ้นก่อนราคาร่วง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ได้รับรายงานจากธนาคารกรุงไทยและตรวจสอบพบว่า ระหว่างปี 2557 – 2564 นางสาวนฤอร โชคสิริรุ่งเรือง กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยลักลอบขายหน่วยลงทุนของลูกค้าอย่างต่อเนื่องจำนวนหลายรายการ ผ่านการใช้รหัสของพนักงานรายอื่นในการอนุมัติขายหน่วยลงทุนและถอนเงินค่าขายหน่วยลงทุน รวมถึงปลอมลายมือชื่อลูกค้าในใบคำสั่งขายและใบถอนเงินค่าขายหน่วยลงทุน ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายรวม 3,506,112.49 บาท

โดยก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของนางสาวนฤอรเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในตลาดทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของนางสาวนฤอรเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป เป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.66

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดระยะเวลาข้างต้น ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุน ตรวจสอบบัญชีเงินฝากอย่างสม่ำเสมอ หากพบการซื้อขายหรือการถอนเงินที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้สั่งควรปฏิเสธหรือทักท้วงโดยทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และหากมีข้อสงสัยควรติดต่อบริษัทผู้ให้บริการ หรือสอบถามได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 หรือเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

 ก.ล.ต.แบนผู้แนะนำการลงทุน “กรุงไทย” ลอบขายหน่วยลงทุนลูกค้า สูญ 3.5 ล้านบาท